Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) 

Organisasjonsnummer: 954 579 794

Vedtatt på ordinært årsmøte 09.06.2022

1. Formål

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA (ODI) er et samvirkeforetak med begrenset ansvar og vekslende kapital. Formålet er å tilby medlemmene gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet på like vilkår så langt dette er mulig. ODI driver detaljhandel med hovedvekt på bilrelaterte og drosjerelaterte produkter.

ODI skal eie og forvalte eiendommer til næringens beste og derigjennom også bygge opp varige verdier. ODI kan være aksjonær i selskaper som er leverandører av varer og tjenester til medlemmene.

ODI har sitt sete i Oslo. ODI bør søke samarbeid med andre relevante organisasjoner i næringen.

2. Kapital – årsoverskudd

ODIs innskuddskapital skal være fordelt på andeler à kr 3.000,-. Ved innbetaling av andelsinnskudd utstedes innskuddskvittering pålydende navn. Hele andelsinnskuddet, kr 3000, må betales ved opptak som medlem. Ingen medlemmer hefter utover sitt andelsinnskudd for ODIs forpliktelser.

3. Medlemskap

Løyvehavere tilsluttet Oslo Taxi, Asker & Bærum Taxi, Nedre Romerike Taxi, Øvre Romerike Taxi, Aurskog Høland og Sørum Taxisentral, Follo Taxi og Ski Taxi kan etter søknad bli medlem i ODI.

Taxieier som på grunn av alder eller uførhet har sluttet i yrket, kan etter styrets godkjennelse fortsette som medlem. Vedkommende kan da ikke ta ut sitt andelsinnskudd eller eventuelt innestående på medlemskapitalkonto. Taxieier som tar ut taxiløyve utenom nevnte sentraler kan ikke lenger være medlem i ODI og medlemskapet avsluttes. Vedkommende kan tilbys medlemskap i NTI.

Et medlem kan ikke direkte eller indirekte være eier med mer enn 25 % eierandel i en taxisentral.

4. Utmeldelse og uttreden

Medlem som ønsker å melde seg ut av ODI må gjøre dette skriftlig med tre måneders oppsigelsesfrist. Ved dødsfall må medlemskapet avsluttes.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis den avdøde etterlater seg ektefelle, livsarvinger, registrert partner eller andre arvinger som fortsetter virksomheten som taxieier, i eget eller avdødes navn. I så fall overtar denne/disse avdødes rettigheter og plikter som medlem.

Ved avslutning av medlemskap etter oppsigelse eller på annen måte, skal andelsinnskudd og eventuelt innestående beløp på medlemskapitalkonto etter siste godkjente regnskap, tilbakeføres innen tre måneder. Innestående beløp på medlemskapitalkonto ut over andelsinnskudd utbetales så langt det er dekning for dette. Beløp skal beregnes etter siste godkjente årsregnskap.

Ved innløsning som følge av dødsfall, skal andelsinnskuddet tilbakeføres innen en måned etter at melding om dødsfall med skifteattest er mottatt. Andelsinnskuddet tilbakeføres med innbetalt verdi, pluss eventuelt innestående på medlemskapitalkonto etter siste godkjente årsregnskap.

5. Styret

ODI ledes av et styre som består av 5 styremedlemmer. I tillegg har styret 2 varamedlemmer. Ett styremedlem kan velges uten å være medlem. Styret skal utarbeide en forretningsplan som ivaretar årsmøtets krav til drift av foretaket. Daglig leder deltar på styrets møter. 1. varamedlem har møteplikt uten stemmerett. Styreleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når et styremedlem forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Signatur innehas av styreleder og daglig leder i fellesskap, prokura meddeles av styret. Lovens krav til representasjon av begge kjønn skal følges så langt den gjelder.

6. Valgkomité

Komitéen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år. Komitéen er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Komitéleder innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når 2 medlemmer forlanger det.

Følgende oppgaver skal ivaretas av komitéen:

 1. Føre valgprotokoll.
 2. Fremme forslag til honorarer.
 3. Foreslå kandidater til valg på årsmøte.
 4. Kontrollere at årsmøtets deltakere er medlemmer eller inviterte gjester

Komitéen skal ha en årlig gjennomgang av selskapene i konsernet og styrets arbeid. Virksomheten i komitéen skal samordnes med arbeidet til revisor så dobbeltarbeid unngås. Revisor gir oversikt over fokusområder. Komitéen gir innspill om arbeid den vil anse av særlig betydning. Komitéen skal få tilsendt all korrespondanse fra revisor til selskapet.

Komitéen skal ha ett årlig møte med revisor hvor revisjonsbrev og regnskap gjennomgås. Øvrige møter med revisor kan avtales ved behov.

Komitéen har tilgang til protokoller, avtaler, dokumenter og andre opplysninger om konsernet ODI. Komitéen skal påse at styret og administrasjonen gjennomfører pålegg fra revisor.

Komitéen har taushetsplikt, men rapporterer sin konklusjon til årsmøtet som komitéens årsmelding. Personer omtalt i rapporten med navn eller funksjon, skal gis rimelig tid og anledning til å se de anførsler som gjelder vedkommende. Styret skal ha rapport og årsmelding senest 8 dager før frist for utsendelse til årsmøtet. Komitéen skal føre protokoll.

7. Vedtektskomité

Vedtektskomité kan velges av årsmøtet eller oppnevnes av styret.

8. Den daglige ledelse

Daglig leder forestår foretakets drift, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter ODIs forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og arbeidsvilkår. Styret skal utarbeide instruks for daglig leder. Daglig leder må ikke uten styrets samtykke være direkte eller indirekte engasjert i noen virksomhet som ODI har – eller kan få – forretningsforbindelser med, eller som driver konkurrerende virksomhet.

9. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Følgende skal behandles:

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
 3. Styrets beretning.
 4. Regnskap med revisors beretning, herunder styrets innstilling til overskuddets anvendelse eller dekning av underskudd, samt revisjonskomitéens årsmelding.
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett
 7. Fastsettelse av honorarer.
 8. Valg
a. Styret: Det ene år velges styreleder, ett styremedlem og 1. varamedlem, neste år velges nestleder, to styremedlemmer og 2. varamedlem.
b. Revisjonskomité: Det ene året velges leder, det neste året to medlemmer.
c. Valgkomité: Det ene år velges leder og 1. varamedlem, neste år de to øvrige medlemmer.
d. Vedtektskomité: (ved behov).
e. Revisor

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel til hvert medlem.

Med innkallelsen skal følge styrets beretning, regnskap, budsjett, valgkomitéens innstillinger, innkomne forslag, revisjonskomitéens årsmelding og revisors beretning.

Saker et medlem ønsker behandlet på årsmøtet bør være styret skriftlig i hende innen 15.mars.

10. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 1/10 av medlemmene kan forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte senest en måned etter at krav er fremmet.

Innkallingen skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte, men varslet kan reduseres til 8 dager.

Kun de saker som er nevnt i innkallingen skal behandles.

11. Stemmerett

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Hvert medlem har en stemme ved personlig fremmøte.

12. Lojalitet

Hvert medlem er forpliktet til å overholde de vedtak som er fattet av styret og årsmøtet. Hvis et medlem bevisst motarbeider eller på annen måte forsøker å skade ODI eller datterselskapers omdømme, når det gjelder virksomheten, økonomiske og kommersielle interesser kan styret si opp medlemskapet med 6 – seks – måneders varsel. Vedkommende kan forlange saken forelagt for første ordinære årsmøte. I så fall løper medlemskapet fram til årsmøtet har avgjort saken.

Det samme vilkår gjelder for opptak av nye medlemmer iht. § 3.

Hvis søknad om medlemskap blir avslått kan man klage beslutningen inn til ordinært årsmøte, og man har ingen rettigheter før årsmøte gjør en beslutning.

For tilbakebetaling av andelsinnskudd gjelder samme regler som når et medlem selv melder seg ut av ODI.

13. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare besluttes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

14. Oppløsning

Forslag om oppløsning av foretaket må fremmes for ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning kan kun fattes med 2/3 flertall og dersom 50 % av medlemmene er til stede. Dersom det er 2/3 flertall for oppløsning, men at det er mindre enn 50 % av medlemmene til stede, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen tre måneder.

Ekstraordinært årsmøte kan vedta oppløsning med 2/3 flertall, uavhengig av hvor mange medlemmer som er til stede.

Blir oppløsning besluttet, skal det velges et avviklingsstyre som vil ha som oppgave å dekke all ODIs gjeld, og deretter fordele gjenværende midler på følgende måte og i følgende rekkefølge:

De gjenværende midlene skal fordeles ved at medlemmene får utbetalt i prioritert rekkefølge:

 • Andelsinnskudd,

 • Innestående på medlemskapitalkonto, og

 • Vedtatt, men ennå ikke utbetalte renter på andelsinnskudd og medlemskapitalkonto.

Gjenværende midler utover dette utdeles medlemmene basert på deres omsetning (samhandel) med foretaket siste 10 år.

Vedtatt  09.06.2022